พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200581/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 1 x 1 x 2 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพระพุทธรูปปางสมาธิ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไหว้บูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุทองเหลือง

สีทอง, แดง

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ