พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200473/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 4 x 3 x 8 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพระพุทธรูปท่านั่งปางมารวิชัย สิงห์ 3 มีร่องรายความเสียหาย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไหว้บูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีดำ

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ