ลำดับ รายการ
1 การสารวจแหล่งโบราณคดีดอยเวียง-ดอยวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย วันที่ 29 – 31 มกราคม 2556
2 สำรวจกลุ่มเตำพำน อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 28 – 31 พฤษภำคม พ.ศ.2556
3 สำรวจกลุ่มเตำลำปำง 21 มีนำคม 2555
4 สำรวจแหล่งโบรำณคดี ที่พบเครื่องปั้นดินเผำและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำน ที่เก็บรักษำเครื่องปั้นดินเผำใน อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอต่ำงๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
5 สำรวจกลุ่มเตำบ่อสวก จังหวัดน่ำน วันที่ 24 – 26 พฤษภำคม 2556
6 การสารวจเครื่องปั้นดินเผาที่เวียงหนองหล่ม ตาบลท่าข้าวเปลือก อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2556
7 สำรวจกลุ่มเตำหนองเขียว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
8 การสารวจเครื่องปั้นดินเผาบริเวณวัดโบราณเวียงเดิม ตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2555