รหัส 26

2601004 - - 2601007 - - 2601012 - - 2601015 - - 2601016 - - 2601023 - - 2601026 - - 2601030 - - 2601035 - - 2601041
2601044 - - 2601048 - - 2601051 - - 2601053 - - 2601193 - - 2601199 - - 2601203 - - 2601205 - - 2601207 - - 2601209
2601217 - - 2601220 - - 2601226 - - 2601233 - - 2601234 - - 2601235 - - 2601244 - - 2601253 - - 2601259 - - 2601294
2601305 - - 2601368 - - 2601374 - - 2601402

2601004
นางสาวจรรยา ดวงตาทิพย์
Back to top

2601007
นายชัยวัฒน์ เหล่าต้น
ที่อยู่ 266 หมู่บ้านซื่อตรง แขวงคลองถนน เขตบางเขน กทม.
ที่ทำงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์เชียงราย โทร. 717674-8
Back to top

2601012นาย(ธีรยุทธ)ธีราลักษณ์ วุฒิดนัยราษฏร์
ที่อยู่ 71/25 หมู่ 8 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Back to top

2601015
นางสาวนันทา สุภา
ที่อยู่ 81 หมู่ 2 ต.ร้องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
Back to top

2601016
นางสาวนิธิวดี (ธนพงค์พิพัฒน์) อรุณทิพย์ไพฑูรย์
ที่อยู่ 226/13 ต.ท่าศาลา ถ.อ้อมเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 240270
ที่ทำงาน ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 282085-6
Back to top

2601023
นางสาวประภัสสร เรืองภูมิ
ที่อยู่ 160/3 หมู่ 1 ต.เวียง ถ.ดอนสนาม อ.เมือง จ.พะเยา
Back to top

2601026
นางสาวพนมไพร ไร่นากิจ
ที่อยู่ 69/2 หมู่ 2 ต.บ้านตืน อ.เมือง จ.แพร่
Back to top

2601030
นางสาวพัชราภรณ์ อิสริยสุนทร
ที่อยู่ ร้านบอสตันประตูท่าแพ เชียงใหม่ 6 ถ.คชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ที่ทำงาน บริษัท LTEC นิคมฯ ลำพูน
Back to top

2601035
นางสาวรัตนา แมตสอง
ที่ทำงาน โรงเรียนสันปูเลย ต.ช่างเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
Back to top

2601041
นางสาววาสนา ใจเที่ยง
ที่อยู่ 43/1 หมู่ 7 ต.ออนเหนือ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
Back to top

2601042
นางสาววิภาวี เรืองจันทร์
ที่อยู่ 22/1 ถ.จ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Back to top

2601043
นายวิโรจน์ อำอุ่น ที่อยู่ กรุงเทพฯ
ที่ทำงาน งานโฆษณา
Back to top

2601044
นางสาววิลาพร (ใจสุบรรณ) คาลอ
ที่อยู่ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ที่ทำงาน พัฒนากรอำเภอแม่แจ่ม
Back to top

2601048
นางสาวศิวิกา ไทยเก็จ
ที่อยู่ 99/6 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
Back to top

2601051
นางสาวสาลี่ ศรีชู
ที่อยู่ 25 หมู่ 8 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก หรือ 2 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
Back to top

2601053
นางสาวสุคนธ์ คุณยศยิ่ง
ที่อยู่ 23/1 หมู่ 3 ถ.สุเทพ (ร้านอาหารศรีสุแพรว) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ที่ทำงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
Back to top

2601193
นายธีรศักดิ์ พงษ์ปวัตร
Back to top

2601199
นางสาวกัญญานุช พาหุมันโต
Back to top

2601203
นางสาวจีรพันธ์ โสตถิกุล
ที่อยู่ 7 ถนนศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ที่ทำงาน พัฒนาชุมชนแม่สอด จ.ตาก
Back to top

2601205
นางสาวจิรานุช อิสรางกูร
ที่อยู่ 97/8 หมู่ 3 ต.สะพานสูง อ.บางกะปิ กทม.
Back to top

2601207
นายดนัย เคหัง
ที่อยู่ 39 หมู่ 3 ถ.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ที่ทำงาน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ มช.
Back to top

2601209
นายเด่นพงศ์ เจริญจักร์
ที่อยู่ 145 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Back to top

2601217
นางสาวปรียมน (ทิพยมณฑล) อินุไค
ที่อยู่ 127 พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร.222602
ที่ทำงาน โทร.3199763-5
Back to top

2601220
นางสาวปิยรัตน์ สาระเกษตริน
ที่อยู่ 186/52 หมู่ 1 ต.สีกัน บางเขน กทม.
Back to top

2601226
นางสาวเพ็ชรา สาลีพิมล
ที่อยู่ 14/133 ซ.วัฒนาคนิมิตร อ.ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
Back to top

2601233
นางสาวรัตนา ชัยวงค์
ที่อยู่ 75 หมู่ 2 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
Back to top

2601234
นางสาวรุ่งรวี (อนันตกานรณ์) เศรษฐมาลินี
ที่อยู่ 4-6 ถ.มนตรี ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ที่ทำงาน โรงเรียนจิตรพิทยา โทร. 244355
Back to top

2601235
นางสาวลัดดาวัลย์ (พานอ่อง)เชื้อเมืองพาน
ที่อยู่ 167 หมู่ 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ที่ทำงาน ครูจังหวัดเชียงราย
Back to top

2601244
นายวิศิษฎ์ เผ่าสุวรรณ
ที่อยู่ 7/1 ถ.ราชเชียงแสน ซอย 1 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Back to top

2601253
นางสาวสุภัททา เต็งวงษ์วัฒนะ
ที่อยู่ 2188/155 หมู่บ้านรามวิลล่า ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร.374-9495
ที่ทำงาน บ.อเมริกันเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 130-132 หมู่ 6 ถนนถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
Back to top

2601259
นางสาวอุมา สุชาติวุฒิ
ที่อยู่ กรุงเทพฯ
ที่ทำงาน การบินไทย
Back to top

2601294 นางสาวนิภาวดี ศรีสมหมาย
ที่อยู่ 32/5 ถ.สุเรนทร์ อ.เมือง จ.ลำปาง
Back to top

2601305
นางสาวสาลินี อุ่นโอภาษ
ที่อยู่ 31/52 ซอย 15 ถ.งามวงศ์วาน เขตบางเขน กทม.
ที่ทำงาน การบินไทย
Back to top

2601368
นางสาววิมลรัตน์ (รัตนโรจนากุล)สกุลทอง
ที่อยู่ อ.เมือง จ.หนองคาย
ที่ทำงาน หัวหน้าหน่วยโภชนาการ โรงพยาบาลหนองคาย ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
Back to top

2601374
นางสาวอุทัยวรรณ สุนทราราม
ที่อยู่ 187 หมู่ 2 ถ.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Back to top

2601402
นางสาวรัชนีกร ศิรินภาพันธ์
ที่อยู่ 142/1 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Back to top