โครงสร้างการแบ่งงานของงานการเงิน การคลังและพัสดุ

สำนักงานเลขานุการ  คณะมนุษยศาสตร์