สัญญากู้ยืมเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เขียนที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วันที่
เดือน
พ.ศ.
                     
ข้าพเจ้า
อายุ
ปี
บ้านเลขที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ จังหวัด
เข้าราชการในวันที่
เดือน
พ.ศ.
ในตำแหน่ง อาจารย์
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ  
พนักงานส่วนงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน)
     
เงินเดือน บาท
เงินเดือนคงเหลือสุทธิ
บาท
ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเป็นจำนวน
บาท
(
)
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ข้าพเจ้าทราบระเบียบคณะมนุษยศาสตร์ ว่าด้วยการยืมเงินเพื่อการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2539 และสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมดังต่อไปนี้
  1.ข้าพเจ้าจะนำเงินกู้ยืมไปใช้จ่ายตามรายการที่ปรากฎข้างต้นทุกประการ
  2.ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะฯหักเงินเดือนของข้าพเจ้าไปชำระเงินกู้ยืมทุกๆเดือนจนกว่าจะส่งเงินครบถ้วนนับ
ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
(นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงิน)
  3.ในกรณีที่ข้าพเจ้าออกจากราชการ หรือโอนย้ายไปรับราชการที่อื่น หรือถึงแก่กรรม ข้าพเจ้ายินยอมให้
คณะมนุษยศาสตร์หักเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับจากทางราชการมาชดใช้เงินยืมจนครบถ้วน
  4.หากข้าพเจ้าไม่ชดใช้เงินกู้ยืมครบจำนวนภายในกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะมนุษยศาสตร์ดำเนิการ
ตามกฎหมาย
 
(ลงชื่อ)
ผู้กู้ยืม
(ลงชื่อ)
พยาน
(ลงชื่อ)
พยาน
 ( )
       ( )
( )
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน
เห็นสมควรอนุมัติ
 
(ลงชื่อ)
ตำแหน่ง
   
เห็นสมควรอนุมัติ
 
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
( นางอำพัน กาวีอิ่น )
        ( นางสาวศันติกา ชุ่มอินทรจักร์)
          เจ้าหน้าที่สำนักงาน
รักษาการแทนหัวหน้างานการเงิน
การคลังและพัสดุ
 
เห็นสมควรอนุมัติในวงเงิน   บาท
(ลงชื่อ)
                ( นางนิทราพร  อุตตโม )
              เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
คำสั่งปฏิบัติ
อนุมัติให้จ่ายได้ตามเสนอ
(ลงชื่อ )
               คณบดีคณะมนุษยศาสตร์