ใบยืมพัสดุ
งานคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์


             ภาควิชา/สาขาวิชา/หน่วยงาน 
  โดย(ชื่อ-สกุล)
ขอยืมพัสดุตามรายการดังนี้.-
             
                   
1.  
                   
2.  
                   
3.  
โดยจะมารับพัสดุ                    วันที่
  เดือน    พ.ศ.    เวลา น.     
และกำหนดจะส่งคืนภายใน
    วันที่   เดือน    พ.ศ.    เวลา
             ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าหากสิ่งของที่ได้ยืมไปเกิดการชำรุดเสียหาย ข้าพเจ้ายินดีซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือชดใช้ให้ตามราคาของ หรือตามที่ได้ตกลงกันไว้             

 

ลงชื่อ.................................................................
         (
)
วันที่
เดือน พ.ศ.

 

              ได้รับพัสดุคืนเรียบร้อยแล้ว ตามรายการเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
               
1.  
               
2.  
               
3.             

 

ลงชื่อ
        
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่
เดือน พ.ศ.

 


หมายเหตุ          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3 ส่วนที่ 1 การยืม
ข้อ 146  การให้ยืม หรือการนำพัสดไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่ประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้
ข้อ 148  ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิดการชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ 150  เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนด