งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Main Menu
Links

หน่วยงานต่างๆในม.ช.หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

Others
คู่มือ
 • ประมวลสาระน่ารู้เกี่ยวกับการพัสดุ เล่ม 3
 • คู่มือการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (e-auction)
 • การวิเคราะห์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2545 – 2547
 • การจัดทำอนุมัติและบริหารงบประมาณแผ่นดิน
 • การบริหารงานพัสดุ
 • การจัดหางานพัสดุและการเก็บรักษา
 • ปัญหาและการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ เล่ม 1
 • การควบคุมงานและการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ตัวอย่างการปฏิบัติตามต้นแบบ ระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึ่งรับ – พึ่งจ่าย ลักษณะ 3 มิติ สำหรับผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ
 • ต้นแบบการปฏิบัติตามต้นแบบ ระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึ่งรับ – พึ่งจ่าย ลักษณะ 3 มิติ สำหรับผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ
 • การปฏิบัติและปัญหาตามระเบียบการพัสดุ เล่ม 1
 • คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ เล่ม 1
 • คู่มือปฏิบัติงานการพัสดุ เล่ม 2
 • คู่มือปฏิบัติราชการต่างๆ
 • คู่มือปฏิบัติเบิกจ่ายเงินต่างๆ
 • คู่มือการเบิกจ่ายพัสดุ
 • คู่มือการบัญชีลักษณะ 3 มิติ
 • คู่มืองานสารบรรณ,การประชุม,หนังสือราชการ
 • คู่มือปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการปรับวุฒิและการเปลี่ยนตำแหน่ง การกำหนดอัตราเงินเดือนตามวุฒิ การคัดโอนตำแหน่งและการพิจารณาคุณวุฒิต่างประเทศ
 • การบริหารงานจัดหาพัสดุ
 • คู่มือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฝึกอบรมสัมมนา
 • การใช้โปรแกรมระบบการเงิน การบัญชี
 • คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 • การขอยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
 • การขอตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการ 6,7,8 ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้ชำนาญการพิเศษฯ ของข้าราชการทั่วไปในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • คู่มือการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการให้เช่าอาคาร / สถานที่และการขอใช้สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คู่มือการควบคุมสัญญา
 • คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง ค่า K
 • การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
 • การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
 • คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
 • คู่มือการใช้โปรแกรมเงินเดือนค่าจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับแก้ไขปรับปรุง
 • คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
 • คู่มือการพัสดุ
 • คู่มือการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ
 • คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
 • คู่มือการจ้างเหมาบริการ
 • คู่มือบริหารการซื้อ การจ้าง

กลับหน้าแรก