หน้าหลัก ll กำหนดการ ll ผลงานวิจัยเสนอด้วยโปสเตอร์ ll ผลงานวิจัย เสนอด้วยตนเอง ll วิทยานิพนธ์ เสนอด้วยตนเอง
หนังสือตำรา ll รายชื่อผู้เข้าร่วม ll ดาวน์โหลด ll ลงทะเบียน ll สอบถาม ll ผลการพิจารณา

 โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2554
ระบบดุลดัชนีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
………………………………………………………………………………………………


1.

ประเภท โครงการ
1.1 พัฒนานักศึกษา     ระดับปริญญาตรี     (      ) ภาคปกติ           (     ) ภาคพิเศษ
1.2  พัฒนานักศึกษา    ระดับปริญญาโท     (      ) ภาคปกติ           (     ) ภาคพิเศษ
1.3 โครงการอื่นๆ       พัฒนาวิชาการ

 

 

2.

ชื่อโครงการ :   การเสนอผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่  13

3.

สถานะภาพ

(   )  โ ครงการประจำปี    (/)   โครงการใหม่  (    )  โครงการเดิมแก้ไข  เลขที่********

4.

สาขาวิชา   :  ************                                

ภาควิชา :  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

5.

ความสอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานตามยุทธศาสตร์/ระบบดุลดัชนี/เหตุผลความจำเป็น

     5.1 ความสอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานตามยุทธศาสตร์

คำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานตามยุทธศาสตร์

ปีปัจจุบัน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/รายการ

พ.ศ. 2553

พ.ศ.2554

1

ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

80

 

 

    5.2  ความสอดคล้องกับดุลดัชนีคณะมนุษยศาสตร์

 

5.2.1 มุมมองตามผังความเชื่อมโยง (Humanities Objiective Linkage)

ด้านที่

รายการ

 

P 1 :  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  บัณฑิตที่มีคุณธรรมและความรู้

 

 

            5..2.2  สนองตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  ดังนี้ :

องค์ ประกอบที่

ตัวบ่งชี้ตามระบบ CMU-QA

ปีปัจจุบัน

เป้าหมาย

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

2

ตัวบ่งชี้ที่  2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ            
และผู้ใช้บัณฑิต

 

 

5.3  หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ(โดยสังเขป)

5.3.1 หลักการและเหตุผล
          ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการนั้น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  โดยเน้นให้มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ และแก้ไขปัญหาของชุมชนและประเทศ   ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขานรับเอานโยบายดังกล่าวมาดำเนินการในทางปฏิบัติ  ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ ฯ  ทำงานวิจัยมากขึ้น ประกอบกับคณาจารย์ของ คณะ ฯ หลายท่านมีผลงานทางวิชาการในหลากหลายสาขาอย่างกว้างขวาง  ซึ่งภายในคณะ ฯ ปัจจุบันได้มีงานวิจัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยที่บางงานยังไม่มีโอกาสได้รับการเผยแพร่  การจัดกิจกรรมเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์  คณะมนุษยศาสตร์จึงเป็นเหมือนการสร้างเวทีเสนอผลงานทางวิชาการภายในให้กับอาจารย์ทุกท่านได้มีโอกาสมาแสดง/เผยแพร่ผลงานของตนออกไปในวงกว้างมากขึ้น  และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการร่วมกัน  เหล่านี้จะทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการขึ้นภายในคณะ  ฯ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีการทำวิจัยมากขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

5.3.2 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นการสร้างเวทีเสนอผลงานทางวิชาการภายในให้กับอาจารย์ทุกท่านได้มีโอกาสมาแสดงผลงาน
ของตน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการร่วมกัน 
2.  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ออกไปในวงกว้างมากขึ้น
3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพงานทางด้านวิชาการภายในคณะ ฯ

5.3.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  เพื่อเป็นการสร้างเวทีเสนอผลงานทางวิชาการภายในให้กับอาจารย์ทุกท่านได้มีโอกาสมาแสดงผลงาน
ของตน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการร่วมกัน 
2.  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ออกไปในวงกว้างมากขึ้น
3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพงานทางด้านวิชาการภายในคณะ ฯ

6. แผนการดำเนินงาน

วัน-เวลา

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

26  มกราคม  2554

1. การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของคณาจารย์

บริเวณโถงชั้นล่างอาคาร HB 7

1. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
2. งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 

2. การเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

ห้องประชุม HB 7802

7.  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ   60   คน ประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์

นักศึกษา

บุคลากร

อื่นๆ

กรรมการวิชาการประจำคณะ ฯ
คณาจารย์ที่เสนอผลงาน
คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วม จำนวน  60  คน

******* คน

******* คน

กรรมการดำเนินงาน 10 คน

8. เป้าหมายระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ   80  %