ค่านิยม

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นองค์การที่มีความเป็นเอกภาพ มีคุณธรรม ยกย่องและให้เกียรติกัน ดูแล รับผิดชอบต่อสังคม ใช้ความสามารถ และนวัตกรรมอันหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

H - Happiness   ความสุข
U - Unity             ความสามัคคี
M- Morality         ความดี
A - Academics ความเก่ง
N- Network     การสานสัมพันธ์


ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ไม่พบข่าวประกาศค่ะ...

ไม่พบข่าวประกาศค่ะ...

ไม่พบข่าวประกาศค่ะ...

ไม่พบข่าวประกาศค่ะ...

ไม่พบข่าวประกาศค่ะ...

ไม่พบข่าวประกาศค่ะ...

ไม่พบข่าวประกาศค่ะ...

CMU Link

วิดีโอแนะนำคณะมนุษยศาสตร์

ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์