คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ ภาควิชาจิตวิทยา

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ ภาควิชาจิตวิทยา เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

โดยมี อาจารย์ ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา พร้อมด้วย อาจารย์ดรณี จันทร์หล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นวิทยากรบรรยาย