โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมคตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง