การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแจ้งซ่อม (e-Service)

  • By: Admin
images description

งานบริหารทั่วไป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแจ้งซ่อม (e-Service) ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ (e-Humanities) โดยมีอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดอบรม และนายธนพัฒน์ ทาบุญดี เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB 7302