การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส่งเกรดออนไลน์

  • By: Admin
images description

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส่งเกรดออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล และคุณกันตพล ศรีธิยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7302 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561