งานคลินิกหลักสูตร

  • By: Admin
images description

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานคลินิกหลักสูตร ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณเป็นวิทยากรในการบรรยาย และสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.ณ ห้อง HB7802 อาคาร HB7