การอบรมการใช้รายงานการบริหารจัดการภายในของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย Power BI สำหรับนักพัฒนา

  • By: Admin
images description

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมการใช้รายงานการบริหารจัดการภายในของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย Power BI สำหรับนักพัฒนา โดยบริษัท AskMe Solution & Consulants จำกัด ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง HB7405 Smart Classroom ชั้น 4 อาคาร HB7