คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล และเลขานุการคณะฯ นายประพัฒน์ พิละกันทา เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใน วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่