งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

images

ข่าวกิจกรรม

การศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
images

ข่าวกิจกรรม

[ประชาสัมพันธ์] Workshop on Successful Research Writing & Publication
images

ข่าวกิจกรรม

[ประชาสัมพันธ์] การบรรยายพิเศษ "เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยต่างประเทศและตีพิมพ์นานาชาติ"

ประวัติความเป็นมา

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เป็น หน่วยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์  ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

ติดต่อ

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่.

อาคาร HB 7 ชั้น 2

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0-5394-3219, 0-5394-2345 
โทรสาร 0-5321-2309