ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tuesday 19 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  September   2017   Popup Month
October   2017
  Popup Month   November   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1   View week 39
2  
3  
4  
10:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสมมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 2/2560
5  
6  
7  
8   View week 40
18:00
พิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ลูกช้างรวมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล"
9  
10  
11  
08:30
16:30
สัมมนาโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงตอนที่ 1 สร้างความซื่อสัตย์ในการสอบ
08:40
เป็นเกียรติในวันครบรอบปีที่ 50 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12  
08:30
15:00
เสวนาวิชาการ หัวข้อ "บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการบริหารจัดการเศรษฐกิจสีเขียว"
13  
14  
15   View week 41
   
เป็นวิทยากรบรยายในหัวข้อ "Innovation & Smart Tourism"
16  
   
เป็นวิทยากรบรยายในหัวข้อ "Innovation & Smart Tourism"
08:15
13:30
เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารพัสดุ ตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
17  
   
เป็นวิทยากรบรยายในหัวข้อ "Innovation & Smart Tourism"
13:30
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 17/2560
18  
   
เป็นวิทยากรบรยายในหัวข้อ "Innovation & Smart Tourism"
19  
  ##  20 events  ##  
20  
  ##  10 events  ##  
21  
14:00
เป็นเจ้าภาพร่วมถวายเครื่องบริวานกฐิน
22   View week 42
23  
24  
08:00
เข้าร่วมพิฑีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจฯ
25  
  ##  10 events  ##  
26  
27  
13:30
16:30
ประชุมสอบ Epro
13:30
16:30
ประชุมสอบ Epro
28  
29   View week 43
30  
31  
09:30
12:00
เข้าร่วมพิธีมอบทุนมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560
14:30
16:30
ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาจัดทำระเบียบประกาศเกี่ยวกัยการใช้จ่ายเงิยกิจกรรมเสิรมหลักสูตรและกีฬา โดยไม่ให้ขัดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 60
14:30
16:30
ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาจัดทำระเบียบประกาศเกี่ยวกัยการใช้จ่ายเงิยกิจกรรมเสิรมหลักสูตรและกีฬา โดยไม่ให้ขัดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 60
    
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่