ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Friday 24 February 20174 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  January   2017   Popup Month
February   2017
  Popup Month   March   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
   
1  
13:30
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
14:00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะมนุษยศาสตร์
18:30
20:30
เชิญร่วมรับประทานอาหารค่ำ
2  
08:00
12:00
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หัวข้อ "คอรัปชั่น...หายนะประเทศไทย"
11:00
12:00
ผู้แทนจาก Kyoto Network ขอเข้าพบเพื่อเจรจา
13:30
ประชุมคระกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ครั้งที่ 1/2560
3  
4  
5   View week 5
6  
13:30
ประชุมกรรมการดำเนินงนโครงการจำหน่ายเอกสารการสอนคณะมนุษยศาสตร์
7  
   
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:30
12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) ครั้งที่ 2/2560
8  
   
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9  
10  
09:00
ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
13:30
ประชุมเพื่อประเมินผลการจ้างทำความสะอากอาคารและห้องน้ำ ไตรมาสที่1
15:00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ครั้งที่2/2560 และครั้งที่ 3/2560
11  
12   View week 6
13  
14  
08:55
ขอเรียนเชิญกล่าวเปิดงานนิทรรสการญี่ปุ่น(นิฮนไซ) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560
13:30
ประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560
15  
09:00
ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดงานปรับปรุงอาคาร HB2
09:00
ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดงานปรับปรุงอาคาร HB2
16  
11:00
รับรองอาคันตุกะจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และเป็นตัวแทนรับมอบบริจาคตำราเรียนภาษาเกาหลี
13:30
ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยในการสอบวิชา O-NET
17  
18  
   
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "CMU-EdPEx : CMU Moves Forward ครั้งที่ 1"
19   View week 7
   
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "CMU-EdPEx : CMU Moves Forward ครั้งที่ 1"
17:00
20:30
เข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม "ศึกษาศาสตรต์ แสนอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"
20  
09:00
10:30
เป็นประธานกล่าวต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรและแนะนำผู้บริหารและแนะนำคณะฯ
21  
08:30
15:00
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนากรอบวิจัย
22  
  ##  10 events  ##  
23  
   
ร่วมงานส่งเสริมการขายท่องเที่ยว(Table Top Sales)
15:00
ประชุมหารือด้านกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรพร้อมผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24  
  ##  4 events  ##  
25  
26   View week 8
27  
  ##  5 events  ##  
28  
09:00
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่