ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tuesday 23 May 20179 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  April   2017   Popup Month
May   2017
  Popup Month   June   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
 
1  
09:00
16:00
ประชุมเรื่อง 'CMU-EdPEx : CMU Moves Forward ครั้งที่ 3'
2  
09:30
12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 7/2560
09:30
12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 7/2560
3  
09:00
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของท้องถิ่น"
14:00
ประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน
14:00
ประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน
4  
5  
  ##  9 events  ##  
6  
7   View week 18
8  
08:30
13:30
ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องHealthy University (มหาวิทยาลัยสุขภาพ)
13:00
14:00
ประชุมชี้แจงเรื่อง "โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation project) รุ่นที่ 2"
13:00
14:00
ประชุมชี้แจงเรื่อง "โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation project) รุ่นที่ 2"
9  
14:30
ประชุมกรรมการดำเนินการจ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารและบ่อดักไขมัน
10  
11  
  ##  4 events  ##  
12  
13  
14   View week 19
15  
  ##  7 events  ##  
16  
17  
14:00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
14:00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
18  
19  
10:00
เชิญประชุม ผลการดำเนินงานระบบรายได้ 3 ขา
10:00
เชิญประชุม ผลการดำเนินงานระบบรายได้ 3 ขา
10:00
เชิญประชุม ผลการดำเนินงานระบบรายได้ 3 ขา
20  
21   View week 20
22  
  ##  4 events  ##  
23  
  ##  9 events  ##  
24  
09:30
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
13:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
13:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
25  
  ##  13 events  ##  
26  
08:30
12:00
ประชุมวิพากษ์
27  
28   View week 21
29  
  ##  5 events  ##  
30  
31  
   
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่