ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Saturday 24 June 20179 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  May   2017   Popup Month
June   2017
  Popup Month   July   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
    
1  
2  
  ##  10 events  ##  
3  
4   View week 22
5  
6  
7  
  ##  10 events  ##  
8  
9  
09:00
เป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการ "โครงการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ฯ 5 สถาบัน"
09:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) ครั้งที่ 9 ณ
10:00
ทำบุญครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ
10  
11   View week 23
12  
  ##  10 events  ##  
13  
  ##  4 events  ##  
14  
08:00
17:00
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
08:00
17:00
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
16:00
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ และต้อนรับประธานในพิธี
15  
  ##  4 events  ##  
16  
  ##  7 events  ##  
17  
18   View week 24
19  
14:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เช่าฯ
20  
10:00
ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
21  
10:00
เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ครั้ง 2
10:30
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ครั้งที่ 1/2560
22  
  ##  4 events  ##  
23  
09:00
12:00
เข้าร่วมสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่จะรับเข้าศึกษาในระบบกลาง(Admissions)
16:30
เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท
24  
  ##  9 events  ##  
25   View week 25
  ##  9 events  ##  
26  
08:30
ต้อนรับคณะประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ครั้งที่ 4
27  
09:00
10:00
ประชุมหาเรือเพื่อกำหนดแนวทางในการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมและการจัดทำสินค้าเพื่อจำหน่ายให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13:30
16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตรืด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
14:00
ประชุมพิจารณากรอบคำขอจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถฯ ประจำปีงบประมาร 2560-2561 เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย
28  
13:30
ประชุมเพื่อติดตาม ทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561
13:30
ประชุมเพื่อติดตาม ทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561
13:30
เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ เพื่อกล่าวต้อนรับโครงการ California Polytechnic State University
29  
09:00
16:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและทบทวนการทำงานภายใต้แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
30  
  ##  5 events  ##  
 
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่