ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Friday 24 March 20173 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  February   2017   Popup Month
March   2017
  Popup Month   April   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
   
1  
  ##  5 events  ##  
2  
  ##  5 events  ##  
3  
  ##  6 events  ##  
4  
5   View week 9
6  
7  
8  
13:30
ประชุมสนับสนุนงบประมาณสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในงานวิจัยสถาบันฯ
13:30
ประชุมสนับสนุนงบประมาณสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในงานวิจัยสถาบันฯ
13:30
ประชุมเข้าชี้แจงแบบและแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานให้แก่ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
9  
10:00
ประชุมความคืบหน้าผลการดำเนินงานรายได้ 3 ขา
10:00
ประชุมความคืบหน้าผลการดำเนินงานรายได้ 3 ขา
10  
  ##  4 events  ##  
11  
12   View week 10
13  
  ##  6 events  ##  
14  
14:00
15:30
ประชุมคณะกรรมการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษาและทำรางระบายน้ำอาคาร HB3-HB7
15  
  ##  4 events  ##  
16  
  ##  4 events  ##  
17  
17:00
10:30
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University Politechica dell Marche ประเทศอิตาลี
18  
19   View week 11
20  
09:00
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอบรม
21  
22  
  ##  7 events  ##  
23  
  ##  5 events  ##  
24  
08:00
16:30
ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือและสัมมนาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง"
13:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
14:00
ประชุมเพื่อพิจารณาต่อสัญญาพื้นที่เช่าในคณะมนุษยศาสตร์
25  
26   View week 12
27  
  ##  5 events  ##  
28  
  ##  4 events  ##  
29  
  ##  5 events  ##  
30  
31  
08:30
เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560
 
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่