ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tuesday 19 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events from 24 September 2017 till 30 September 2017 (week number : 38)     View month September
(Week starts Sunday)
Sunday 24 September 2017

Monday 25 September 2017

Tuesday 26 September 2017

Wednesday 27 September 2017
 • การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 • Category : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ โรงแรมแอมบาบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
  10:00 - 12:00     เป็นประธานเปิดงาน "ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน" ประจำปี 2560
  Category : คณบดี
  เป็นประธานเปิดงาน "ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน" ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร HB 7
  14:00     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560
  Category : คณบดี
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้อง 7211
  14:00     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560
  Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้อง 7211
  14:00     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560
  Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้อง 7211
  14:00     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560
  Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้อง 7211
  14:00     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560
  Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน ประกันคุณภาพการศึกษา
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้อง 7211
  14:00     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560
  Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้อง 7211
  14:00     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560
  Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้อง 7211
  14:00     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560
  Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้อง 7211
  14:00     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560
  Category : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้อง 7211
  14:00     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560
  Category : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้อง 7211
  Thursday 28 September 2017
  10:00 - 12:00     ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ
  Category : คณบดี
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
  10:00 - 12:00     ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ
  Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
  10:00 - 12:00     ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ
  Category : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
  13:30     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours)
  Category : คณบดี
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours) ณ ห้อง 7207
  13:30     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours)
  Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours) ณ ห้อง 7207
  13:30     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours)
  Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours) ณ ห้อง 7207
  Friday 29 September 2017

  Saturday 30 September 2017

   

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่