ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events from 17 September 2017 till 23 September 2017 (week number : 37)     View month September
(Week starts Sunday)
Sunday 17 September 2017

Monday 18 September 2017
13:30     ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้อง 7211
13:30     ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560
Category : คณบดี
ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย
13:30     ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย
Tuesday 19 September 2017
13:30     ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Category : คณบดี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น
4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Wednesday 20 September 2017
08:30 - 16:30     ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562"
Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562" ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ
08:30 - 16:30     ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562"
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562" ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ
08:30 - 16:30     ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562"
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562" ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ
08:30 - 16:30     ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562"
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562" ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ
08:30 - 16:30     ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562"
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน ประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562" ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ
08:30 - 16:30     ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562"
Category : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2562" ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ
11:00 - 13:30     เข้าร่วมงานมอบประกาศเกียรติคุณของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครเชียงใหม่
Category : คณบดี
เข้าร่วมงานมอบประกาศเกียรติคุณของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครเชียงใหม่ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครเชียงใหม่
Thursday 21 September 2017
09:00     ประชุมผู้ประสานงานคณะในฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52
Category : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมผู้ประสานงานคณะในฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
09:00     ประชุมผู้ประสานงานคณะในฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมผู้ประสานงานคณะในฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
10:30     เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2
Category : คณบดี
เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ณ ห้องอาหารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2
13:30     ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้อง 7211
13:30     ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้อง 7211
15:30     ประชุมเพื่อพิจารราหนังสืออุทธรณ์ผลการคดเลือก งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ประชุมเพื่อพิจารราหนังสืออุทธรณ์ผลการคดเลือก งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ห้อง 7211
15:30     ประชุมเพื่อพิจารราหนังสืออุทธรณ์ผลการคดเลือก งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ประชุมเพื่อพิจารราหนังสืออุทธรณ์ผลการคดเลือก งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ห้อง 7211
Friday 22 September 2017
06:00 - 08:00     พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก
Category : คณบดี
พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์
Saturday 23 September 2017

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่