ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tuesday 19 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events from 10 September 2017 till 16 September 2017 (week number : 36)     View month September
(Week starts Sunday)
Sunday 10 September 2017

Monday 11 September 2017
08:00 - 16:30     อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระดับพื้นที่
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
08:00 - 16:30     อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระดับพื้นที่
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน ประกันคุณภาพการศึกษา
อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
09:00     ขอเรียนเชิญให้เกียรติกล่าวต้อนรับพิธีปฐมนิเทศภายใต้โครงการ Momoyama Gakuin Universty ประเทศญี่ปุ่น
Category : คณบดี
ขอเรียนเชิญให้เกียรติกล่าวต้อนรับพิธีปฐมนิเทศภายใต้โครงการ Momoyama Gakuin Universty ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 7211
09:00     ขอเรียนเชิญให้เกียรติกล่าวต้อนรับพิธีปฐมนิเทศภายใต้โครงการ Momoyama Gakuin Universty ประเทศญี่ปุ่น
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญให้เกียรติกล่าวต้อนรับพิธีปฐมนิเทศภายใต้โครงการ Momoyama Gakuin Universty ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 7211
09:15 - 11:00     สัมภาษณ์รายการ FM 100
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
สัมภาษณ์รายการ FM 100 ณ คณะการสื่อสารมวลชน
09:30     ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจำหน่ายเอกสารการสอน ครั้งที่ 3/2560
Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจำหน่ายเอกสารการสอน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้อง 7207
09:30     ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจำหน่ายเอกสารการสอน ครั้งที่ 3/2560
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจำหน่ายเอกสารการสอน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้อง 7207
Tuesday 12 September 2017
11:30 - 16:30     ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ
Category : คณบดี
ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ
11:30 - 16:30     ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ
11:30 - 16:30     ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ
13:30     เชิญประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ งานจ้างเหมาประจำปีงบประมาร 2561
Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ งานจ้างเหมาประจำปีงบประมาร 2561 ณ ห้อง 7211
13:30     เชิญประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ งานจ้างเหมาประจำปีงบประมาร 2561
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ งานจ้างเหมาประจำปีงบประมาร 2561 ณ ห้อง 7211
Wednesday 13 September 2017
09:30     ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ
Category : คณบดี
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ ณ ห้อง 7211
09:30     ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ ณ ห้อง 7211
09:30     ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ ณ ห้อง 7211
09:30     ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ ณ ห้อง 7211
09:30     ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน ประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ ณ ห้อง 7211
09:30     ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ
Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ ณ ห้อง 7211
09:30     ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ ณ ห้อง 7211
09:30     ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ ณ ห้อง 7211
09:30     ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ
Category : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการประกาศ สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการประเภทอาจารย์ฯ ณ ห้อง 7211
13:30     ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะฯ
Category : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะฯ ณ ห้อง 7211
15:00     ประชุมกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
Category : คณบดี
ประชุมกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ณห ้องประชุม 7210
15:00     ประชุมกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประชุมกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ณห ้องประชุม 7210
15:00     ประชุมกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
ประชุมกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ณห ้องประชุม 7210
Thursday 14 September 2017

Friday 15 September 2017
13:30     ประชุมกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
14:30 - 15:00     ร่วมให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ
Category : คณบดี
ร่วมให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
Saturday 16 September 2017

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่