ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Wednesday 22 November 20171 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events from 22 November 2017
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 15/2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 (Wednesday, 22 November 2017)
 • Category : General      From : 13:30   To : 16:30
  คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 15/2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง HB 7211 ...
 • ประชุมหารือ "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบผู้นำนักศึกษา มช." (Thursday, 23 November 2017)
 • Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม      From : 10:00   To : 12:00
  ประชุมหารือ "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบผู้นำนักศึกษา มช." ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
   

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่