ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Thursday 28 September 2017     View week 39
10:00 - 12:00     ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ
Category : คณบดี
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

10:00 - 12:00     ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

10:00 - 12:00     ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ
Category : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักาะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

13:30     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours)
Category : คณบดี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours) ณ ห้อง 7207

13:30     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours)
Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours) ณ ห้อง 7207

13:30     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours)
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Intensive Integrated English for Graduate Students (English Proficiency Reinforcement for Graduate students 60 hours) ณ ห้อง 7207

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่