ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Monday 11 September 2017     View week 37
08:00 - 16:30     อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระดับพื้นที่
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

08:00 - 16:30     อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระดับพื้นที่
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน ประกันคุณภาพการศึกษา
อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

09:00     ขอเรียนเชิญให้เกียรติกล่าวต้อนรับพิธีปฐมนิเทศภายใต้โครงการ Momoyama Gakuin Universty ประเทศญี่ปุ่น
Category : คณบดี
ขอเรียนเชิญให้เกียรติกล่าวต้อนรับพิธีปฐมนิเทศภายใต้โครงการ Momoyama Gakuin Universty ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 7211

09:00     ขอเรียนเชิญให้เกียรติกล่าวต้อนรับพิธีปฐมนิเทศภายใต้โครงการ Momoyama Gakuin Universty ประเทศญี่ปุ่น
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญให้เกียรติกล่าวต้อนรับพิธีปฐมนิเทศภายใต้โครงการ Momoyama Gakuin Universty ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 7211

09:15 - 11:00     สัมภาษณ์รายการ FM 100
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
สัมภาษณ์รายการ FM 100 ณ คณะการสื่อสารมวลชน

09:30     ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจำหน่ายเอกสารการสอน ครั้งที่ 3/2560
Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจำหน่ายเอกสารการสอน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้อง 7207

09:30     ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจำหน่ายเอกสารการสอน ครั้งที่ 3/2560
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจำหน่ายเอกสารการสอน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้อง 7207

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่