หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   050112 : การอ่านกับโลกวรรณกรรม
บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัทยา  จันทรมังกร และรองศาสตราจารย์สุพรรณ  ทองคล้อย
หัวข้อที่ 2.4 เทพปกรณัม / มหากาพย์
PowerPoint ที่ใช้ในห้องเรียน
     ครั้งที่ 1  เทพปกรณัม              (3 กรอบ/หน้า)     (6 กรอบ/หน้า)

     คร้งที่ 2  มหากาพย์ตะวันออก    (3 กรอบ/หน้า)     (6 กรอบ/หน้า)

     ครั้งที่ 3  มหากาพย์ตะวันตก      (3 กรอบ/หน้า)     (6 กรอบ/หน้า)

บทอ่านบังคับ
     - บทอ่านวิชาการอ่านกับโลกวรรณกรรม ภาคการศึกษาที่ 2 / 2550 

       เล่ม 4  เรื่องเล่าอันเก่าแก่ (ชุดที่ 4  เทพปกรณัม / มหากาพย์)

บทอ่านแนะนำ
     -