กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
   050112 : การอ่านกับโลกวรรณกรรม
บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยวรรณ  ไชยะกุล

หัวข้อที่ 2.4

ตำนาน

PowerPoint ที่ใช้ในห้องเรียน
     (3 กรอบ/หน้า)     (6 กรอบ/หน้า)

       เพลงประกอบการบรรยาย


บทอ่านบังคับ
     - บทอ่านวิชาการอ่านกับโลกวรรณกรรม ภาคการศึกษาที่ 2 / 2550 

       เล่ม 3  เรื่องเล่าอันเก่าแก่  (ชุดที่ 3  เรื่องเล่าพื้นบ้าน หน้า 2 - 38)


บทอ่านแนะนำ
     -


งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่