ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image SPEAKING GROUP

 

เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในลักษณะของการฝึกแบบกลุ่ม

สร้างเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 [15:05:52 น.]