ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image Guidance corner

 มุมแนะแนว เป็นมุมที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพในอนาคต
 

สร้างเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 [12:44:36 น.]