ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image WRITING CLINIC

 

เป็นมุมให้คำปรึกษาด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร

โดย คณาจารย์จากภาควิชาภาษาอังกฤษ

สร้างเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 [15:02:33 น.]