ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image DIAGNOSTIC CORNER

การวินิจฉัยความสามารถทางภาษาอังกฤษ(ตามมาตราฐานสากล)

1.เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในปัจจุบันของตนเอง

2.เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งทางภาษาอังกฤษของตนเอง

3.หาแนวทางพัฒนาความสามารถทางภาษาให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล

ข้อดีของการวินิจฉัยความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านทางคอมพิวเตอร์ให้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ

2.มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำแนะนำ

 

สร้างเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 [19:37:48 น.]