ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image CONVERSATION BUDDY

Language partner

ฝึกสนทนาภาษากับเพื่อนชาวต่างชาติพื้นที่ในการประกาศหาคู่สนทนาภาษาต่างประเทศ  

Tandem–partner และระบบฝากข้อมูลเบืองต้นสำหรับหาคู่สนทนาภาษาต่างประเทศ

 

สร้างเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 [15:19:02 น.]