เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image แบบฟอร์ม

ข้าราชการ

     แบบ ก.พ.อ.03  (เจ้าตัวเป็นผู้เสนอขอ)

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์

          - รองศาสตราจารย์

          - ศาสตราจารย์

 

     แบบ ก.พ.อ.04 (ผู้บังคับบัญชาเสนอขอ)

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์

          - รองศาสตราจารย์

          - ศาสตราจารย์

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

     แบบ ก.พ.อ.03  (เจ้าตัวเป็นผู้เสนอขอ)

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์

          - รองศาสตราจารย์

          - ศาสตราจารย์

 

     แบบ ก.พ.อ.04 (ผู้บังคับบัญชาเสนอขอ)

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์

          - รองศาสตราจารย์

          - ศาสตราจารย์

 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

สร้างเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [16:43:24 น.]