ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image บุคลากร


หัวหน้าภาควิชา/งาน

ผศ. ดร. พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
ข้อมูล MIS
 
อาจารย์

อาจารย์ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์
ข้อมูล MIS

ผศ. ดร. จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
ข้อมูล MIS

อาจารย์ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล
ข้อมูล MIS
 

ศ. ดร.ชูชัย สมิทธิไกร
ข้อมูล MIS

อาจารย์ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
ข้อมูล MIS

อาจารย์ณฐวัฒน์ ล่องทอง
ข้อมูล MIS
 

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อรินทร์
ข้อมูล MIS

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ หอมกลิ่น

ผศ. ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์
ข้อมูล MIS
 

ผศ.พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์
ข้อมูล MIS

ผศ.พิมพ์มาศ ตาปัญญา
ข้อมูล MIS

อาจารย์ ดร. ภาสกร เตวิชพงศ์
ข้อมูล MIS
 

อาจารย์ ดร. เสรี ใหม่จันทร์
ข้อมูล MIS

อาจารย์ ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์

อาจารย์ ดร.อารยา ผลธัญญา
ข้อมูล MIS
 

อาจารย์ ดร. อิสระ บุญญะฤทธิ์
ข้อมูล MIS

อาจารย์อิสระ พัฒนศึกษา
 
 
   
 
 
บุคลากร

นางสาวณัฐชยา รุ่งเรืองวงศ์
ข้อมูล MIS

นางสลิลดา ตุสิตานนท์กุล
ข้อมูล MIS