งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน)

 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน)

-Download-

สร้างเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 [16:03:25 น.]