งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน)

 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน)

-Download-

สร้างเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 [14:46:34 น.]