งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

 1.งบประมาณเงินรายได้

 

งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

-ดาวน์โหลด-

2. งบประมาณเงินแผ่นดิน

-อยู่ในระหว่างการดำเนินการ-

สร้างเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 [06:41:42 น.]