งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Power Point นำเสนอบทสรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

 Power Point นำเสนอบทสรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

ดาวน์โหลด

สร้างเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2558 [10:31:21 น.]