งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 2556-2557 (ร่างฉบับที่2)

 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 2556-2557 (ร่างฉบับที่2)

ดาวน์โหลด

สร้างเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558 [08:23:29 น.]