งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image กรอบแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

 กรอบแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

-Download-

สร้างเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558 [10:45:42 น.]