งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

1.การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีงบประมาณ 2558

งบประมาณสำหรับจัดทำโครงการ-งบดำเนินงาน ของ ภาค/สาขาวิชา/หน่วยกิจการนักศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบ 2558

-ดาวน์โหลด-

 

2.การจัดสรรงบกลาง (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2558

งบดำเนินงานต่างๆ จัดสรรจากงบกลาง ให้ภาค สาขาวิชา จากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบ 2558

-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 [15:45:59 น.]