งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image แผนปฏิบัติงานประจำปีคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

 แผนปฏิบัติงานประจำปี คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตารางแปลงแผน ปี 2558)

-ดาวน์โหลด-

 

สร้างเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 [18:32:32 น.]