งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559

การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559

1.เอกสารการประชุมการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22/7/57    -ดาวน์โหลด-

2.รายงานการประชุมการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22/7/57    -ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 [16:51:18 น.]