งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557-2558

เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557-2558

ลำดับ รายการ ไฟล์แนบ

1

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download
2 คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน 56-57 Download
3 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา Download
4 แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 11 คณะมนุุษยศาสตร์ Download
5 แผนและบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 57 Download
6 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ของคณะมนุษยศาสตร์ Download

 

สร้างเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2557 [15:52:16 น.]