งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image รายงานการประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2556 (ปีการศึกษา 2555)

รายงานการประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2556 (ปีการศึกษา 2555)

-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 [10:38:21 น.]