งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image งบประมาณค่าธรรมเนียมคงเหลือปี 2556 ยกไปปี 2558

งบประมาณค่าธรรมเนียมคงเหลือ ประจำปี 2556 ยกไปปีงบประมาณ 2558 เพื่อจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) รายจ่ายเงินรายได้

-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 [12:50:02 น.]