งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image งบประมาณจัดทำหลักสูตร มคอ.

งบประมาณตามแผน สำหรับ จัดทำหลักสูตร มคอ.

1. ประจำปี งบประมาณ 2556 - 2559      -ดาวน์โหลด-

2. ประจำปี งบประมาณ 2559 - 2562      -ดาวน์โหลด-

3. ประจำปี งบประมาณ 2560 - 2563      -ดาวน์โหลด-

4. ประจำปี งบประมาณ 2561 - 2564   ดาวน์โหลด

สร้างเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 [14:01:04 น.]