งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image งบประมาณจัดทำหลักสูตร มคอ.

งบประมาณตามแผน สำหรับ จัดทำหลักสูตร มคอ.

1. ประจำปี งบประมาณ 2556 - 2559      -ดาวน์โหลด-

2. ประจำปี งบประมาณ 2559 - 2562      -ดาวน์โหลด-

 

สร้างเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2557 [15:34:46 น.]