งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image คู่มือการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 56-57

คู่มือการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 56-57

-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 [10:58:57 น.]