งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556-2557

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556-2557

-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 [11:00:34 น.]