งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ผลการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2556 (ปีการศึกษา 2555)

ผลการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2556 (ปีการศึกษา 2555)

-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 [10:58:33 น.]